Forum Prosta Ekonomia

Full Version: Przepływ kapitału
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam jestem studentem i muszę zrobić przygotować informacje na temat ,Korzyści i koszty z przepływu kapitału dla importera ? Wie ktoś na ten temat bo ogólnie mało jest o tym. Ewentualnie gdzie mogę znaleźć coś o tym.